Általános ügyféltájékoztató a bírósági épületében tartozkodásról

Tájékoztatás a Szegedi Ítélőtábla 2021. március 8. napjától 2021. április 5. napjáig, a szigorított védekezés idejére érvényes működési rendjéről

Tisztelt Ügyfelek!

2021. március 6. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetésérről szóló, 2020. március 8. napjától hatályos 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet, amely a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel bevezetett ideiglenes védelmi intézkedések bíróságokra vonatkozó szabályait tartalmazza.

A kormányrendelet a szigorított védekezés idejére eltérő szabályokat rendel alkalmazni többek között a polgári, büntető, közigazgatási, szabálysértési bírósági eljárásokat érintően. A rendelkezések a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények lefolytatásának lehetőségét szűkítik, és az írásbeliséget helyezik előtérbe (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.), ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát a járvány elleni védekezés jegyében.

Polgári ügyekben a peres eljárásokban a felek közös kérelmére az eljárás szünetelésének korlátlan számban van helye.

A másodfokú eljárásban a bíróság tárgyaláson kívül jár el.

Ha a perorvoslati kérelem tárgyában tárgyalás tartásának lenne helye, vagy azt bármelyik fél kérte, vagy a tárgyalást már kitűzték, az eljáró bíróság soron kívüli értesíti a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálás tényéről, és lehetőséget biztosít arra, hogy a felek nyilatkozataikat írásban előterjeszthessék.

Az ítélőtábla a tárgyalást, nyilvános ülést lehetőség szerint távmeghallgatás útján foganatosítja.

Büntető ügyszakban a tárgyalást és nyilvános ülést 2021. április 5-ét követő időpontra kell kitűzni, illetve elhalasztani, ha az eljárási cselekmény távmeghallgatás útján nem tartható meg.

Ha az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna, a tanács elnöke kivételes esetben dönthet a tárgyalás megtartásáról.

Az ítélőtáblán működő irodák ügyfélfogadása szünetel, tájékoztatást telefonon, illetőleg elektronikusan adnak.

A beadványokat elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani, illetve az ítélőtábla bejáratánál található gyűjtőszekrénybe lehet elhelyezni.

Az ítélőtábla épületébe kizárólag a hivatali kötelezettségüket ellátó bírók és igazságügyi alkalmazottak, a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek léphetnek be.

Szeged, 2021. március 8.

Dr. Bálind Attila

az ítélőtábla elnöke


F E L H Í V Á S

A Szegedi Ítélőtábla épületébe olyan személy nem léphet be, akire vagy a vele együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.

A Szegedi Ítélőtábla épületébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten koronavírussal (COVID-19 vírussal) fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel

  • egy háztartásban él;
  • személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
  • zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő. Pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);
  • közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
  • fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);
  • a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,
  • egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

Felhívom a figyelmet, hogy aki a fenti előírások figyelmen kívül hagyásával belép a Szegedi Ítélőtábla épületébe, úgy azzal a személlyel szemben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. §-a alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértése, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. § alapján járványügyi szabályszegés vétsége miatt a Szegedi Ítélőtábla eljárást kezdeményez, továbbá a szabálysértő magatartással okozott esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a Szegedi  Ítélőtábla a bejelentővel szemben – a bejelentés tartalmától függően – feljelentést tesz a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 175. §-a alapján valótlan bejelentés szabálysértése miatt, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § alapján rémhírterjesztés bűntette, vagy a 338. § alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.


Általános tájékoztató

A Szegedi Ítélőtábla épületének használatára és az épületben tartózkodásra vonatkozó rendelkezéseket  a Szegedi Ítélőtábla épületében tartózkodás szabályairól, valamint a helyiségek és berendezések használatáról szóló szabályzat tartalmazza.

A szabályzat csatolmányként Pdf formátumban lentebb érhető el.


Az akadálymentesítéssel kapcsolatos tájékoztató

A Szegedi Ítélőtábla épülete akadálymentesen a Dugonics utcára nyíló udvari kapun keresztül közelíthető meg. Az épület utcafronti falán a mozgásszervi fogyatékkal élők és kísérőik számára egy videótelefon áll rendelkezésre, amelyen keresztül hívható a porta. A hívókészüléket tájékoztató tábla jelzi. A portaszolgálat a hívást követően nyitja fel az udvari sorompót, illetve nyitja ki az udvari bejárati ajtót. A bejárati ajtó az ítélőtábla lépcsőházába vezet, ahol lift áll rendelkezésre az ügyfélszolgálati irodák, illetve a tárgyalótermek akadálytalan megközelítésére.

Az épület elhagyásához a mozgásszervi fogyatékkal élők és kísérőik számára ugyanezen az útvonalon a szintén a portaszolgálat nyújt segítséget, amelyet személyesen lehet kérni.